Om skatteyder er selvstændig erhvervsdrivende, eller der er tale om såkaldt "hobby-/fritidsaktivitet" m.v.


I forhold til, hvilken beskatning, der skal eller kan ske af en given indkomst, har det i praksis stor betydning, om skatteyderen kan anses for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed. Dette kan tillige have stor betydning for selve skatteberegningen.

Det er et af de områder, hvor der gennem tiden har været flest skattesager, og praksis viser, at der i disse sager skal foretages en helt konkret vurdering, når det skal afgøres, om en given skatteyder opfylder betingelserne for at kunne kvalificeres som selvstændig erhvervsdrivende i skattemæssig henseende. Det er tillige vigtigt at have fuld styr på de særlige regler, der gælder for en række brancher, hvor de almindelige krav til, hvad der kræves for, at der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, er mere lempelig end de uskrevne regler, der som udgangspunkt gælder.

I mange af disse sager, er det centrale tvistepunkt, om skatteyderens aktivitet er rentabel, således at der er udsigt til driftsøkonomisk overskud. Skattemyndighederne vælger ofte, at anse faktisk realiserede økonomiske underskud som udtryk for at aktiviteten diskvalificeres skattemæssigt. Dette er en alt for restriktiv tilgang til problemstillingen, hvorfor der ofte kan være grundlag for at få prøvet skattemyndighedernes afgørelse.

En bredere forståelse af erhverv end skattemyndigheders umiddelbare forståelse


Der foreligger også på dette område en lang række ikke-offentliggjorte afgørelser, hvor skatteyderen har fået medhold i, at særlige forhold bevirker, at den omtvistede aktivitet skal anses for erhvervsmæssig, selvom de almindelige betingelser herfor ikke er opfyldt. Det kan bl.a. skyldes, at der er tale om en opstartsperiode, at driften har været ramt af ikke-forudsigelig modgang fx sygdom eller økonomiske udfordringer m.v., samt en række andre forhold, der gør, at man skattemæssigt skal anse aktiviteten for erhvervsmæssig, selvom der er et negativt driftsresultat.


Jeg har skrevet en række artikler om disse sager baseret på min omfattende praktiske erfaring. Jeg har tillige afholdt en lang række kurser, hvor jeg bl.a. har gennemgået de særligt lempelige regler, der gælder for fx deltidslandbrug, samt alle de faktorer der konkret kan tale for, at en given aktivitet skal anses for erhvervsmæssig, selvom der konkret er realiseret måske mange år med underskud. 

Er du involveret i en skattesag vedrørende såkaldt "hobby-aktivitet", er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.

Privatlivspolitik Cookiepolitik