Salg af ejerbolig - parcelhus reglen


I praksis har det meget stor betydning, at skatteyderens salg af ejerbolig som alt ovevejende udgangspunkt er skattefrit. Tilsvarende gælder for salg af fritidsboliger. Dette uanset om de pågældende ejendomme er beliggende i Danmark eller i udlandet.

Oprindeligt var kravet om skattefrihed ved salg af ejerbolig betinget af, at skatteyderen havde boet der i mindst 2 år. Dette krav blev ophævet ved Lov nr. 247 af 9. juni 1982 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven). Af forarbejderne til loven fremgår det meget klart, at selv meget kortvarige ophold i ejendommen er tilstrækkeligt til at opfylde lovens krav om, at ejendommen skal "have have tjent til bolig". Tilsvarende er det for fritidsboliger tilstrækkeligt, at de har anvendt som fritidsbolig.

Udfordre skattemyndighedernes afgørelse - også på ejerperiode

I praksis har skattemyndighederne ofte en tilbøjelighed til at at opstille vidtgående krav for at acceptere den lovhjemlede skattefrihed, hvorfor det ofte kan være relevant at vurdere, om man skal acceptere skattemyndighedernes holdning. I praksis er der således eksempel på, at hvis man fører en klagesag, kan man få medhold ved selv helt korte ejerperioder. Jeg har selv fået medhold i en sag, hvor ejertiden var få måneder. Det beror således på en helt konkret vurdering, når det skal vurderes, om en ejerbolig eller fritidsbolig kan sælges skattefrit, hvilket er det helt klare udgangspunkt. Min erfaring er, at det er vigtigt at forklare motiverne, der ligger til grund for købet og det efterfølgende salg, når man skal godtgøre, at ejendommen var tænkt som mere permanent bolig og de facto har tjent som bolig i ejertiden.

Er du involveret i en skattesag, der handler om afståelse af fast ejendom, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.


Privatlivspolitik Cookiepolitik