Sagsbehandlingsfejl og manglende
overholdelse af frister samt forældelse

Som det formentlig er alle bekendt, har skattemyndighederne intensiveret deres kontrol med, om landets borgere og virksomheder betaler de rette skatte- og afgiftsbeløb. Der er tillige sket en betydelig tilgang af nye medarbejdere, der håndtere denne kontrolopgave. Dette har som en nærmest naturlig konsekvens, at der ikke-sjældent begås en række fejl i den konkrete sagsbehandling. På tilsvarende vis ses der at forekomme fejlantagelser i forhold til, om de særlige frister på det skatteretlige område er overholdt.

Fejl i den formelle sagsbehandlingen kan give fuldt medhold

Som borger eller virksomhed der involveres i en skatte-,afgift- moms- eller told-sag er det væsentligt at kontrollere, om skattemyndighederne har overholdt alle de formelle regler, samt frist regler der gælder, når skattemyndighederne vil forhøje enten indkomstskat, afgifter, moms eller told.

Har skattemyndighederne således begået denne type fejl, kan det i sig selv medføre, at borgeren eller virksomheden skal have fuldt medhold i sagen. Tilsvarende gælder reglerne for forældelse af selve betalingskravet som følger af skattemyndighedernes afgørelse. 

Det er tillige relevant at kontrollere, om skattemyndighederne har overholdt alle de uskrevne retsprincipper, som Højesteret har fastslået, der gælder for alle myndigheder og dermed også skattemyndighederne. Dette gælder særligt princippet om saglig forvaltning og lighedsgrundsætningen, samt alle de regler der begrænser skattemyndighedernes adgang til at lave praksisændring.  

Det ses ikke sjældent, at der i praksis ikke er nok fokus på disse regler med den effekt, der ikke opnås det for skatteyderen mest optimale resultat. Dette selvom det alt andet lige er den nemmeste måde som borger eller virksomhed at få fuldt medhold i en sag med skattemyndighederne.

Som ekstern lektor i offentlig ret i mere end 25 år på Aarhus Universitet, har jeg et indgående kendskab de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler. Jeg har tillige også undervist medarbejdere hos Skattestyrelsen i disse regler samt reglerne om frister og forældelse. 

Er du i tvivl om, hvorvidt det er relevant at påberåbe sagsbehandlingsfejl, fristregler eller forældelse i en given konkret skattesag er du meget velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende og gratis drøftelse om dette. Dette gælder også verserende sager ved skattemyndighederne eller domstolene.

Privatlivspolitik Cookiepolitik