Særligt om skattetænkning - misbrug


Højesteret har flere gange fastslået, at det er helt legitimt, at landets skatteydere søger at disponere på en måde, så de samlede skatte- , afgift - moms- og told-betalinger bliver mindst mulige. Alt andet kan være direkte erstatningspådragende, hvis man agere på vegne af eksempelvis en virksomhed m.v. 

Det faktum, at der således disponeres på den skattemæssigt mest optimale måde, er således på ingen måder tilstrækkeligt til, at man kan tilsidesætte sådanne dispositioner. 

I praksis ses der desuagtet sager, hvor skattemyndighederne alligevel søger at gennemføre forhøjelser, som reelt er baseret på, at skatteyderen har disponeret for at opnå en skattemæssig fordel. Det synes som om, at skattemyndighederne til tider mener, at påvist skattetænkning hos skatteyderen, kan bruges som en trylleformular til at gennemføre beskatning. Dette er ikke overensstemmelse med den opfattelse, som Højesteret ligger til grund, hvorfor man som skatteyder ikke skal acceptere sådan beskatning.

Det ses også, at skattemyndighederne påberåber sig misbrugsbetragtninger derved, at skattemyndighederne mener, at skatteyderens dispositioner er udtryk for misbrug af skattelovgivningen. 

Hvornår er der tale om skattetænkning?

For at der med rette kan være tale om misbrug, kræves det, at skattemyndighederne kan påvise konkrete lovbestemmelser, der er omgået med dispositioner, der er direkte i modstrid med lovgivers ønsker, som disse kommer til udtryk i klare lovmotiver. Der vil meget sjældent være grundlag for at fastslå, at der foreligger misbrug fra skatteyderens side, hvorfor man som skatteyder ikke skal acceptere sådan beskatning uden nøje at undersøge rigtigheden af denne.

Jeg har gennem mine mere 30 år i advokatbranchen håndteret en lang række sager, hvor skattemyndighederne havde den opfattelse, at der var tale om skattetænkning/misbrug, hvorfor det er et område, jeg har indgående kendskab til.

Er du involveret i en skattesag, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette uanset om sagen drejer sig om indkomstskat, moms, afgifter eller told.. Dette gælder også verserende sager ved skattemyndighederne eller domstolene.

Privatlivspolitik Cookiepolitik