Særligt om skattemyndighedernes praksisændring


Det ses ikke sjældent, at skattemyndighederne søger at gennemføre en praksisændring, hvorved der sker en skærpelse af den praksis, der var på området. Dette aktualisere en række juridiske problemstillinger, hvis man som borger eller virksomhed bliver ramt af en sådan praksisændring. 

For det første er spørgsmålet, om skattemyndighederne overhovedet er berettiget til at ændre praksis, eller om den foreliggende praksis må anses som lovbunden. I virkelighedens verden søger skattemyndighederne ikke-sjældent at ændre praksis, uden at de overvejer lovligheden af en sådan praksisændring.

For det andet opstår spørgsmålet, om praksisændringen kan håndhæves med tilbagevirkende kraft alene begrænset af fristreglerne for at ændre skatte- eller afgift-ansættelser. Det ses meget ofte, at skattemyndighederne søger at tillægge en skærpet praksis tilbagevirkende kraft, hvilket kan stille borgeren eller virksomheden i en helt urimelig situation. 

Netop for at beskytte landets borgere og virksomheder mod at blive ramt af en skærpet praksisændring med tilbagevirkende kraft har Højesteret fastslået, at der i mange tilfælde skal ske en behørig forudgående varsling af praksisændringer, således de ikke kan tillægges. Dette sker langt fra altid i den virkelige verden, hvorfor der ofte kan være grundlag for at anfægte skattemyndighedernes praksisændring, hvis denne er sket med tilbagevirkende kraft uden forudgående behørig varsling.

Endelig har Højesteret også fastslået, at der ikke konkret kan gennemføres en skærpet praksisændring med tilbagevirkende kraft, hvis borgeren eller virksomheden havde en berettiget forventning om, at den eksisterende praksis var lovlig, hvilket jo klart er udgangspunktet, da der er en formodning for, at skattemyndighedernes praksis er lovlig. Det ses ikke sjældent, at skattemyndighederne søger at gennemføre skatte- eller afgift krav uden behørig hensyntagen til det såkaldte forventningsprincip.

Relevant at påberåbe sig uskrevne retsprincipper

Jeg har bl.a. qua mine mere end 25 års erfaring som ekstern lektor på Aarhus Universitet i offentlig ret en dybgående indsigt i spørgsmålet om alle de regler, der gælder for skattemyndighederne, når de søger at ændre praksis. Disse regler er i hovedsagen uskrevne retsprincipper skabt i en vekselvirkning mellem domstolene og førende teoretikere. I praksis ses det ikke-sjældent, at disse regler overses af skatteyderen med den effekt, at der ikke opnås det for skatteyderen optimale resultat i sagen.

Er du i tvivl om, hvorvidt disse uskrevne retsprincipper er relevante at påberåbe sig i en sag, der handler om indkomstskat, afgifter, moms eller told, er du meget velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende og gratis drøftelse om dette. Dette gælder også verserende sager ved skattemyndighederne eller domstolene.

Privatlivspolitik Cookiepolitik