Særligt om lovfortolkning af skatte- og afgift lovgivningen


Skattelovgivningen er præget af en lang række lovbestemmelser, som er vagt og uklart formuleret. Når dette kombineres med den meget store mængde af lovbestemmelser som tillige løbende ændres og suppleres med endnu flere regler, er det ikke overraskende, at der ofte kan opstå berettiget tvivl om, hvordan skattelovgivningen skal fortolkes. Skattemyndighederne søger ofte en så fiskal fortolkning som muligt med den effekt, at flest muligt omfattes af bestemmelser, som medfører forøget skattebetalinger, og færrest muligt omfattes af de bestemmelser som lemper beskatningen. Dette gælder uanset, om det drejer sig om indkomstskat, moms, afgifter eller told.

Højesteret har i flere sager fastslået, at der er grænser for, hvor langt skattemyndighederne kan gå i deres fortolkning af skattelovgivningen. Dette ændre ikke på, at skattemyndighederne i praksis er meget grænsesøgende, hvorfor man som skatteyder nøje bør overveje, om man er enig i den fortolkning af lovgivningen, som skattemyndighederne ligger til grund for den pågældende sag. 

De bedste argumenter og fortolkninger tæller

Hvis man ikke umiddelbart er enig i skattemyndighedernes forståelse af lovgivningen, bør man som skatteyder have fuldt fokus på, hvad der måtte stå i forarbejderne til lovgivningen, reale hensyn samt sammenhængen til øvrig lovgivning. Måtte skattemyndighederne i deres tidligere praksis eller i udsagn i den Juridiske Vejledning have udtalt sig om problemstillingen, er det også meget vigtigt, at man som skatteyder får inddraget dette i sagen, hvis det taler til støtte for skatteyderens synspunkt i sagen. 

Der er således mange faktorer, man som skatteyder kan inddrage til fordel for en lempeligere fortolkning af skattelovgivningen end den som skattemyndighederne basere deres forslag til afgørelse eller afgørelse på. Jeg har mere end 30 års arbejde med dette arbejde og tør derfor godt påstå, at jeg formår at finde de i situationen bedste fortolkningsfaktorer, således der opnås bedst mulige resultat i den konkrete sag.

Er du involveret i en skattesag der handler om forståelse af skattelovgivningen, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette uanset om sagen drejer sig om indkomstskat, moms, afgifter eller told. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi i forhold til at opnå bedst mulige resultat i sagen. Dette gælder også verserende sager ved skattemyndighederne eller domstolene.

Privatlivspolitik Cookiepolitik