Omgørelse og omvalg.

Omgørelse og omvalg


Viser det sig, at en given disposition har ikke forudsete negative skattemæssige følger, er der i skattelovgivninger visse muligheder for at få lov til at omgøre dispositionen med den effekt, at den tilbageføres civilretligt, og de negative skattemæssige følger bortfalder. 

Oprindeligt var denne adgang til såkaldt omgørelse ikke lovreguleret, idet den hvilede på skattemyndighedernes velvilje. I dag er det lovreguleret, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at man kan omgøre civilretlige dispositioner med den effekt, at de skattemæssige følger tillige ophæves.

Udover egentlig omgørelse er der tillige i lovgivningen indført mulighed for at foretage såkaldt omvalg. Dette er relevant, når man har truffet et valg i henhold til skattelovgivningen, der efterfølgende viser sig uhensigtsmæssigt, som følge af skattemyndighederne har foretaget en korrektion. Et område, hvor spørgsmålet om omvalg er særlig relevant, er i relation til virksomhedsskatteordningen.

Des bedre ansøgning des større succesrate

Praksis viser, at jo mere omhyggelig man er i forbindelse med ansøgningen om omgørelse eller omvalg, alt andet lige jo bedre resultat opnås set med skatteyderens øjne.

 Jeg har de seneste 30 år været involveret i utallige sager om omgørelse og omvalg samt afholdt en lang række kurser om netop dette emne. Jeg har derfor også de fornødne kompetencer til at hjælpe dig med at opnå den mest optimale løsning i forhold til omgørelse og omvalg.   

Er du involveret i en sag vedrørende omgørelse eller omvalg, eller har du spørgsmål, der knytter sig til hertil, er du meget velkommen til at kontakte mig for at drøfte disse forhold. Denne indledende dialog er uforpligtende og gratis. Jeg vil her komme med mine bemærkninger og anbefalinger i forhold til, hvordan sagen bør håndteres, hvilket typisk beror på en helt konkret vurdering

Privatlivspolitik Cookiepolitik