Næring med fast ejendom


Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvirksomhed med handel af fast ejendom, beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, der oprindeligt blev vedtaget som Lov nr. 247 af 9. juni 1982 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom. Loven afløste de indtil da gældende regler om beskatning ved afståelse af fast ejendom i lov om særlig indkomstskat (LOSI).

Ejendomsavancebeskatningsloven kom til at omfatte alle typer ejendomme, herunder ejendomme erhvervet ved spekulation, bortset fra ejendomme, der var erhvervet som led i den skattepligtiges næring ved handel med fast ejendom. Loven fik virkning for afståelser, der sker den 1. juli 1982 eller senere.

Ejendomsavancebeskatningsloven gælder for både fysiske personer og juridiske personer, der er skattepligtige i og til Danmark, og som ejer fast ejendom. Det er uden betydning, om ejendommen ligger i Danmark eller i udlandet.

Ejendomsavancebeskatningsloven gælder for alle former for afståelse af fast ejendom, herunder afståelse ved arv, gave, erstatninger mv. Loven gælder også ved afståelse af en del af en fast ejendom og i forbindelse med pålæg af rådighedsindskrænkninger over fast ejendom i form af servitutter mv.

I praksis er der væsentlige undtagelser til udgangspunktet om beskatning af avancer ved salg af fast ejendom. Er der således tale om salg af ejerbolig eller fritidsbolig, er det helt klare udgangspunkt, at sådanne salg er indkomstopgørelsen dette uvedkommende. Dette medmindre der foreligger salg som led i næringsvirksomhed med salg af den pågældende type ejendomme.

Skattemyndighederne tenderer til at være grænsesøgende

Særligt i tilfælde hvor skatteyderen har solgt en ejendom, der har tjent til bolig for ham eller, som har været anvendt til fritidsformål, synes skattemyndighederne at være grænsesøgende i forhold til at fastslå næringssalg, således at det skattefri salg pludselig bliver skattepligtigt. Det er således et område, der løbende giver anledning til en del sager, hvor spørgsmålet er, om skatteyderen konkret kan siges at være næringsdrivende med afståelse af fast ejendom. En gennemgang af praksis viser, at der skal tungvejende grunde til at fastslå, at et givent salg er sket som led i næring med deraf følgende skattepligt.

Er du involveret i en skattesag, der handler om afståelse af fast ejendom, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.

Privatlivspolitik Cookiepolitik