Om hvornår en skattesag kan indbringes for domstolene.


En skattesag kan indbringes for domstolene.

Det følger af grundlovens § 63, at de danske domstole har kompetence til at efterprøve enhver forvaltningsakt, som en given søgsmålsberettigede borger ønsker indbragt for domstolene, når blot borgeren opfylder de almindelige betingelser for at få en sag prøvet hos domstolene. Inden for skatteretten medfører dette, at enhver som bliver mødt med et krav om betaling af indkomstskat, moms, afgifter eller told, kan få dette spørgsmål prøvet ved domstolene.

I praksis gælder der som udgangspunkt en frist på 3 måneder for at indbringe sådanne sager for domstolene regnet fra borgerens modtagelse af den pågældende afgørelse fra Skattestyrelsen.

Som alternativ til at gå direkte til domstolene vil skatteyderen som udgangspunkt kunne påklage afgørelsen til Skatteankestyrelsen, der enten selv afgør sagen eller agere sekretariat for landets ankenævn og Landsskatteretten alt efter, hvilken myndighed der har kompetence til at afgøre sagen. Det vil herefter være muligt at indbringe den afgørelse, som klagemyndigheden kommer frem til for domstolene. Også her gælder der som udgangspunkt en frist på  3 måneder for at indbringe sådanne sager for domstolene regnet fra borgerens modtagelse af den pågældende afgørelse fra klagemyndigheden.

Er du i tvivl om mulighederne for at gå til domstolene med en skattesag, eller om man først bør gøre brug af at klage til  Skatteankestyrelsen, er du altid velkommen til at kontakte mig for at få en gratis vurdering af disse spørgsmål.
Privatlivspolitik Cookiepolitik