Handler med selskabet; over- eller underpris


Et område, som i mange år har givet anledning til skattesager, er dispositioner mellem en hovedaktionær og selskabet. Det følger af skattelovgivningen, at sådanne dispositioner som udgangspunkt skal ligges til grund ved beskatningen af både selskabet og hovedaktionæren. Dette som følge af, at skatteretten er styret af civilretten.

Såfremt skattemyndighederne vil tilsidesætte sådanne dispositioner eller vil beskatte dem på andre vilkår, end dem som følger af aftalen, er det skattemyndighederne, der har bevisbyrden for, at der er grundlag for en sådan beskatning.

I praksis ses det ikke sjældent, at skattemyndighederne søger at gennemføre en beskatning, der er løsrevet fra aftalen mellem hovedaktionæren og selskabet. Dette typisk med henvisning til, at hovedaktionæren ifølge skattemyndighederne har opnået en skattepligtig fordel som følge af aftalen med selskabet.

Stil spørgsmålstegn ved skattemyndighedernes skøn

Det er væsentligt at være opmærksom på, at en sådan beskatning forudsætter, at skattemyndighederne løfter bevisbyrden for, at man skattemæssigt kan se bort fra den indgåede aftale samt tillige løfter bevisbyrden for den påståede/gennemførte beskatning fører til et mere rigtigt resultat end en beskatning baseret på de aftalte vilkår. I praksis er der ofte grundlag for at stille berettiget spørgsmålstegn ved skattemyndighedernes opfattelse i disse sager, da det ofte beror på et skøn, de foretager, uden de nødvendigvis har den fornødne faglige indsigt hertil.

Er du involveret i en skattesag vedrørende beskatning af hovedaktionær dispositioner, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.

Privatlivspolitik Cookiepolitik