Beskatning af fast ejendom - parcelhusreglen m.v.


Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i den skattepligtiges næringsvirksomhed med handel af fast ejendom, beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, der oprindeligt blev vedtaget som Lov nr. 247 af 9. juni 1982 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom. Loven afløste de indtil gældende regler om beskatning ved afståelse af fast ejendom i lov om særlig indkomstskat (LOSI).

Ejendomsavancebeskatningsloven kom til at omfatte alle typer ejendomme, herunder ejendomme erhvervet ved spekulation, bortset fra ejendomme, der var erhvervet som led i den skattepligtiges næring ved handel med fast ejendom. Loven fik virkning for afståelser, der sker den 1. juli 1982 eller senere.

Ejendomsavancebeskatningsloven gælder for både fysiske personer og juridiske personer, der er skattepligtige i og til Danmark, og som ejer fast ejendom. Det er uden betydning, om ejendommen ligger i Danmark eller i udlandet.

Ejendomsavancebeskatningsloven gælder for alle former for afståelse af fast ejendom, herunder afståelse ved arv, gave, erstatninger mv. Loven gælder også ved afståelse af en del af en fast ejendom og i forbindelse med pålæg af rådighedsindskrænkninger over fast ejendom i form af servitutter mv.

Uenighed om skattefrihed ved salg af egen bolig


Et område som i praksis giver anledning til en del uenighed mellem skattemyndighederne og landets skatteydere, er spørgsmålet om skattefrihed i henhold til den såkaldte parcelhusregel, der grundlæggende går ud på, at salg af skatteyderens bolig er skattefrit. Tilsvarende findes der en regel om skattefrihed ved salg af fritidsbolig. I praksis synes skattemyndighederne at opstille vidtgående krav for at acceptere den lovhjemlede skattefrihed, hvorfor det ofte kan være relevant at vurdere, om man skal acceptere skattemyndighedernes holdning.

Et andet område som også løbende giver anledning til en del sager, er spørgsmålet om, hvornår skatteyderen konkret kan siges at være næringsdrivende med afståelse af fast ejendom. En gennemgang af praksis viser, at der skal tungvejende grunde til at fastslå, at et givent salg er sket som led i næring med deraf følgende skattepligt.

Er du involveret i en skattesag, der handler om afståelse af fast ejendom, er du meget velkommen til at kontakte mig for at få en uforpligtende og gratis vurdering. Dette gælder også i en sag, der allerede verserer ved skattemyndighederne eller domstolene. Jeg fremkommer i den forbindelse med forslag til strategi og giver en vurdering af sagens potentielle konsekvenser, herunder risikoen for en efterfølgende straffesag, hvis du blot accepterer skattemyndighedernes opfattelse.

Privatlivspolitik Cookiepolitik